Aldi最新特价:儿童玩具、高清显示屏、保温瓶等

快来看看Aldi超市6月1日的特价商品,有大量玩具能买给你心爱的宝宝:

1
(图片来源:Aldi)

 

2
(图片来源:Aldi)

 

3
(图片来源:Aldi)

 

4
(图片来源:Aldi)

详见:www.aldi.com.au/en/special-buys/special-buys-wed-1-june/

 

1
(图片来源:Aldi)

 6月4日(周六)的特价商品:

1
(图片来源:Aldi)

 

2
(图片来源:Aldi)

显示屏、键盘、滑鼠、电池等日常科技用品:

2
(图片来源:Aldi)

 

3
(图片来源:Aldi)

详见:https://www.aldi.com.au/en/special-buys/special-buys-sat-4-june/

 

 

展开评论
更多评论