Aldi最新特價:兒童玩具、高清顯示屏、保溫瓶等

打折促銷

快來看看Aldi超市6月1日的特價商品,有大量玩具能買給你心愛的寶寶:

1
(圖片來源:Aldi)

 

2
(圖片來源:Aldi)

 

3
(圖片來源:Aldi)

 

4
(圖片來源:Aldi)

詳見:www.aldi.com.au/en/special-buys/special-buys-wed-1-june/

 

1
(圖片來源:Aldi)

 6月4日(周六)的特價商品:

1
(圖片來源:Aldi)

 

2
(圖片來源:Aldi)

顯示屏、鍵盤、滑鼠、電池等日常科技用品:

2
(圖片來源:Aldi)

 

3
(圖片來源:Aldi)

詳見:https://www.aldi.com.au/en/special-buys/special-buys-sat-4-june/

 

 

展開評論
更多評論